<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Saturday, July 06, 2002


Dagens lo-fi-tips är den förbisedda pärlan »Sunday Messenger Vs. Air Dalton Lives«. Eftersom jag är lite lat idag kommer jag att citera från akultur.org:
Sunday Messenger vs. Air Dalton Lives CD-R

Två sololåtar var från bröderna bakom Olsson One Man Band och Världspremiär. I grunden melankolisk gitarrbaserad lo-fi pop men det stökas en hel del med synthar och trummaskiner runtomkring. Trots ett spontant och ganska trasigt sound är det catchy och fint.


Gå in på akultur.org/distron och beställ ett eget exemplar idag! 10:-, frakt tillkommer. Ni av er som läser detta och som redan hört »Sunday Messenger Vs. Air Dalton Lives« håller nog med mig om att det är ett fynd utan like, ett fynd som inte får missas.
|

Home