<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Thursday, July 18, 2002


Jeg har forsøgt at træffe dig/jer pr. telefon, men forgæves - derfor får du/I lige en mail.

Det vil være dejligt hvis du/I gad, at lave bare en lille smule PR for vores nordisk elektroniske festival der hedder Norbergfestival og ligger midt i Sverige!
Da vi er en meget lille festival med lidt over 500 besøgende festivalgæster og et meget skrabet pr-budget, er det svært at komme ret langt ud!!

Du/I kan hente alle informationer om festivalen på vores website
www.norbergfestival.com eller vores specielle pressesite
www.norbergfestival.com/pr, hvor du/I kan downloade en pressemeddelelse, billeder og audio filer.

Vi udlodder 8 stk. 3 dages billetter som du kan bruge til konkurrencer og selvfølgelig også nogle akkrediteringer til pressefolk.

Kontakt mig hvis du/I har spørgsmål eller hvis jeg kan gøre et eller andet i forbindelse med PR på festivalen.

Rune

--------------------------------------
Rune Birkelund Erbs // PR-ansvarlig
N O R B E R G F E S T I V A L
www.norbergfestival.com (/pr)
mail: press@norbergfestival.dk
tel.: +0045 22 73 28 48
|

Home