<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, July 15, 2002


Patrik Torsson är på gång med en ny demo! En demo han beskriver så här:
Uppföljaren, "Revsudden EP", torde vara klar om ca. tre veckor. Den kommer förmodligen inte bjuda på några potentiella hits, utan snarare tvärtom - allt mer upphuggna saker utan någon större struktur. Och förhoppningsvis vara den där foten som trampar ner i diket ingen tidigare vågat närma sig. Mindre pop, mer electro.

Lycka! »19 Minuter Småland« är storartad, och den växer och växer. Hösten kommer att bli helt sagolik vad gäller musik, det känner jag redan nu.
|

Home