<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, August 12, 2002


Det finns DJ-set och så finns det DJ-set.
2 Many DJ's »As Heard on Radio Soulwax Pt. 2« är svår att värja sig mot. En lavin av ljud som helt kontrollerad kastas ner för Matterhorn. Kolla bara in använda skivor. Det är inte Liam Howletts »Dirtchamber Sessions«, om man säger så.
På pappret kanske det mest liknar effektsökeri med passager som denna:
alphawezen - into the stars (firebirds remix)
interstellar - concepts
nena - 99 luftballons
destiny's child - independent women part 1
10cc - dreadlock holiday
dolly parton - 9 to 5
royksopp - eple
arbeid adelt - death disco
jeans team - keine melodien feat. mj lan

...men tro mig när jag säger att det funkar. Fest, fest, fest!
|

Home