<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, August 20, 2002


Luger presenterar:
Solomon Burke (us)
24/9 Uppsala - Katalin
25/9 Stockholm - Göta Källare
26/9 Göteborg - Nefertiti
28/9 Malmö - KB
63-årige soullegenden Solomon Burke kallades "The Wonderboy Preacher" redan som sjuåring i kyrkan hemma i södra USA och hade sin egen gospelshow på radion innan han kom upp i tonåren. Efter några rena gospelskivor släppte han sina första skivor på Atlantic under 60-talet och då tonades hans kyrkliga sida ner och han fick ett antal större hits, men nådde med sin rootsbaserade R&B inte den breda poppubliken. Rolling Stones gjorde också covers på några av hans låtar, "Cry to Me" och "Everybody Needs Somebody to Love" på sina tidiga skivor. Han bytte under den andra halvan av 60-talet mellan ett flertal etiketter och fick sin största hit med covern "Proud Mary". Under 80- och 90-talet fortsatte han hela tiden att turnera och spela in skivor, alltid trogen soulen.
Tidigare i år släpptes mästerverket "Don't Give Up On Me" (Fat Possum/MNW). På skivan framför Solomon Burke låtar av bl.a. Tom Waits, Dan Penn, Elvis Costello, Bob Dylan och Van Morrisson, uppbackad av ett tätt femmannaband.
Och Solomon Burke visar att han är en av de riktigt stora inom soulen, om inte den störste.
"Sån kraft. Sånt omfång. Sån själ... herregud. Känslorna rinner av stämbanden som färsk kåda av träden i skogen. Det är helt förbluffande, helt chockerande, att höra honom krama saften ur ett mäktigt kärleksdrama som den märklige Purnells "Sit This One Out". Det här är utan tvekan årets album." (Aftonbladet)
Biljetter till konserten i Stockholm finns tillgängliga fr.o.m. 21/8 på BiljettDirekt Ticnet 077-1707070 www.ticnet.se(BiljettDirekt Ticnet säljs via Atg Ombud, Svala Söderlund, Sverigehuset samt Box Office) samt Pet Sounds, Sound Pollution och Record Hunter.
18 års åldersgräns, dörrar 19:30. 250:- + förköpsavgift.
Malmö - se www.kulturbolaget.se
Uppsala - se www.katalin.com
Göteborg - se www.nefertiti.se


|

Home