<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, September 23, 2002


Pressmeddelande Sounds 2002

För fjärde året i rad arrangerar FRIM (Föreningen för fri improviserad musik), i år i samarr. med Fylkingen, den internationella improvisationsfestivalen Sounds. Årets upplaga bjuder på unika gästspel från Japan, Tyskland och Storbrittanien. Liksom tidigare år (med undantag för Sounds 2000) äger festivalen rum på Fylkingen i Stockholm närmare bestämt söndagen den 6 oktober kl. 18. Programmet är enligt följande:


Otomo Yoshihide
Sachiko M
Taku Sugimoto
(Japan)

Christian Banasik
(Tyskland)

Matt Davis
(Storbrittanien)

Soviac
(Sverige)


Otomo Yoshihide är en av veteranerna inom den experimentella musikscenen i Japan. Mest känd är han som ledare för noise, rock och plunderphonicsbandet Ground Zero. Kännetecknande för gruppen var bland annat Otomos banbrytande användning av skivspelare. Efter splittringen 1997 har hans musik tagit en annan mer minimalistisk riktning. Han turnerar regelbundet med världen som arbetsfält och han är också aktiv som skribent i olika japanska konst och musiktidskrifter. På senare år har han även ägnat sig åt filmmusik i samarbete med regissörer från Hong Kongs filmindustri.

Sachiko M var även hon medlem av Ground Zero och spelade en viktig roll i gruppens fragmentariska och kaotiska ljudbild. Nuförtiden har hon liksom Otomo utvecklat ett mer nedtonat uttryck där hon uteslutande använder sig av samplerns test-toner och brus. Sachiko driver även det egna skivbolaget AMOEBiC.

Taku Sugimoto är gitarrist och cellist och har sina musikaliska rötter i blues, frijazz och psykedelisk rockmusik. Han började som elgitarrist i rockbanden Piero Manzoni och Ghost men även han har gått från ett tungt och kraftfullt sound mot en lågmäld klangvärld. Han har turnerat i Asien, Europa och U.S.A. och har samarbetat med musiker som Keith Rowe, Gunter Müller , Kevin Drumm och Jim O´Rourke.

Christian Banasik är bosatt i Tyskland och är elektroakustisk kompositör.
Hans verk har framförts på radio och vid konserter i större delen av Europa. Vid sidan om stycken för live-elekronik och datorer har han gjort musik till film och radioteater och använder sig ofta av multimedia vid sina framträdanden.

Matt Davis är trumpetare från London. Hans intresse för improvisation väcktes under hans studier vid Central Saint Martins konstskola. Det ledde till ett utforskande av improvisation som struktur i den kreativa processen som pågår än idag med trumpeten som redskap. Hans musik är centrerad kring utforskandet av instrumentets möjlighter och begränsningar. Han samarbetar regelbundet med musiker som Phil Durrant, Rhodri Davis, Burkhard Beins och är medlem av London Improvisors Orchestra.

Soviac är en trio med rötterna i Eskilstuna som eligt egen utsago spelar "skrammel". Man kan undra om de inte är lite för blygsamma i användandet av den beteckningen för den skitstorm av oväsen som det här bandet kan frambringa så är "skrammel" knappast rätta ordet. Det handlar om hård och kompromisslös punk. Bandet har sedan starten släppt ett par singlar på diverse indie-bolag och är nu aktuella med fullängdaren "GMC Out in the fields".
|

Home