<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Friday, September 06, 2002


PRESSRELEASE

Distro fyller tre år och firar med tvådagarsfestivalen DISTRO GRANDE i Kulturhusets hörsal den 14-15 september. En festival fylld av liveband, DJ:s, filmvisning och performance, samt försäljning från oberoende skivbolag, fanzines & bokförlag. Ca 30 av Sveriges mest intressanta nya band kommer spela på tre scener: Allt från friforms-punk till gay-hiphop via klipp & klistra-electronica och indie-pop.

Sedan hösten 1999 har DISTRO arrangerats på Lava i Kulturhuset, Stockholm. Det är en marknad/ett forum för den svenska independent- och gör-det-själv-musikscenen. Varje gång har det bjudits på liveuppträdanden; konserter, performance, DJ:s, spoken word, musikvideovisningar, m.m.

DISTRO GRANDE kommer att spegla den vitala indepentmusikscen som växt fram i Sverige de senaste fem åren. Festivalen kommer att vara som ett stor version av vanliga Distro med fler försäljare och besökare från övriga landet och Norden. Dessutom blir det öl- och vinservering i en separat bar. (Leg i baren, men fri ålder i dörren).

Följande band/artister spelar:

Audionom
Pg. 99 (US)
Andreas Tilliander
ES (Fin)
Puss
Emmon
Revlon 9
Janne Laurila (Fin)
Trapdoor Fucking Exit
Rock Out
Free Loan Investments
Three Japanese Friends
Saralunden
Dwayne Sodabehrk
Switchblade
Bad Monkey
Kid Commando
Paddington Distortion Combo
The Giljoteens
Radio Dept
CK
8tunnel2
Fnojan
Speedwax
Backroom Matches
Imperial Leather
Erik Bunger Ensemble
José Gonzalez
Peaux

Ett par artister tillkommer.

Plats: Hörsalen, Vån 3, + Foajen & Studio 3 , Kulturhuset, Stockholm
Entré: båda dagarna: 150 kr el 100kr/ dag
Förköp: Kulturhusshoppen (vån 5), Pet Sounds, Sound Pollution
Tider: Lördagen 14.00 - 02.00 Söndagen: 14.00 - 00.00

Info om vilka dagar och tider banden spelar läggs snart upp på http://www.distro.nu
och http://www.kulturhuset.stockholm.se
|

Home