<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Thursday, September 12, 2002
Xinlisupremes nya EP »Murder License« är något av det bästa jag hört på år och dag. Jag verkligen älskade »Tomorrow Never Comes«, men »Murder License« tar allt ett steg längre, mer oljud, fler melodier ytterligare produktion som antingen är genial eller totalt galen. Och jag har sällan hört en skiva som låter lika mycket som den, Wall of Sound är bara början. Rekommenderas!

När vi ändå är inne på skivor som låter mycket så är det nu äntligen dags att börja hylla Orange Crate Arts [mail] debut-CD. Bakom namnet döljer sig Tobias Bernsand. Tobias älskar My Bloody Valentine och Beach Boys. Punkt.

Tobias har också skrivit en utmärkt avhandling kallad »Musik, hegemoni och kulturindustri - En studie av tidskriftern Pop« [.pdf]. Och det säger jag inte bara för att jag är en av de intervjuade i den.

Ähum.
|

Home