<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Friday, November 08, 2002


Jad hade ingen aning om att Sverige hade ett Svenskt rockarkiv.
§1. Förbundet Svenskt Rockarkiv skall främja intresset för svensk rockmusik genom att i egen regi eller i samarbete med andra intressenter:
1. samla och dokumentera vittnesbörd om rockmusiken i Sverige
2. förteckna, vårda och vetenskapligt bearbeta samlingarna
3. hålla samlingar och dokumentation tillgängliga för forskare och andra intresserade
4. levandegöra samlingar och dokumentation genom t.ex. utställningar, program, fonogram och publikationer

Man lär sig något nytt varje dag.
|

Home