<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, November 18, 2002


Pressmeddelande:

Utställningens namn: Positive Approach
Utställare: Emma Nylén och Fia-Stina Sandlund
Galleri: Galleri Konstfack
Adress: Valhallav. 191, T-bana Karlaplan
Vernissage: 20 nov kl 17-23
Öpettider: mån-fred kl 12-17, lörd-sön kl 12-17Positive Approach är en utställning med femteårseleverna Emma Nylén och Fia-Stina Sandlund från Konstfack, institutionen för Konst. Det blir collage, video och performance, ur ett feministiskt perspektiv, på temat huruvida det går att skärpa sig. Eller bör man ens försöka vara så där glad och tillmötesgånde jämt?
Emma alias diskodrottningen Emmon jobbar med entertainment på hög nivå. När hon sjunger vill hon göra folk glada. Hon driver rollen som glad och positiv tjej till sin spets under sina shower. Och de som sett henne uppträda kan inte undgå att ryckas med av hennes enorma entusiasm. Emma spelar också i popbandet Paris.
Fia-Stina alias Fia Famous är en råfeministisk, lätt agitatorisk performanceartist. Hon använder sig av ord , text, hemkokt new age och spokenwordelectro för att föra fram sitt budskap. Fia var även medlem i den före detta spokenwordduon Unfucked Pussy.
På vernissaget blir det performance kl 18.30 med både Fia Famous och Emmon samt hemlig gäst-DJ, Bar.
|

Home