<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, February 04, 2003


uroulette.com: Click the wheel to visit a random Web page.
Jag har för mig att Yahoo hade något liknande någon gång. Eller finns den kvar? (Ett par minuter senare.) Jaha! här är den. Verkar som om jag är på gång med mitt första riktiga bloginlägg sedan jag drog igång det här!
I alla fall, när jag letade runt på Yahoo - vilket var extremt länge sedan - hittade jag Yahoo! Directory > Indices to Web Documents > Random Links, vilket får räknas som ett ganska bra ställe att börja på om man nu vill hamna lite varstans på internet.
Dock så har jag en känsla av att man kommer att hamna på porrsiter efter tre försök med en sådan här automatisk mackapär. Aha! Idé! Bäst att verkligen gå till botten med Yahoo! Random och se vad som händer. Tre försök alltså.
Första försöket. The Secrets to getting a Job. En sida som är väldigt jobbsäker. Eller kanske inte, eftersom det är svårt att förklara för chefen varför man surfade in där. Men. Hm. Ni vet.
Andra försöket. Direct to you from Frostbite Falls... Jay Ward Productions, Inc. and the Dudley DoRight Emporium. Ett ställe att köpa Rocky & Bullwinkle-prylar ifrån. Förutom gömda .wav-filer, ett ställe jag måste komma ihåg. Hade det här varit DairyLand hade jag nu redogjort för den gången då jag och Maria såg "Rocky & Bullwinkle"-filmen, men nu är det en gång inte det. Den filmen är ett utmärkt sätt att tillbringa en och en halv timme på, dock.
Kanske skulle länka "Rocky & Bullwinkle"? Äsch.
Tredje försöket. Från BBC, Americas Presidential race heats up in Iowa. Garanterat barntillåtet. Jahapp, jag hade fel.
|

Home