<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Sunday, May 04, 2003


ARBETSDAG

Stockholm

[trots (eller kanske på grund av) en eskalerande orättfärdighet i världen genomför vi tre hela arbetsdagar med ljudande instrument (ibland knappt
hörbara) på tre platser viktiga för det fria ordet och dess tillgänglighet
oavsett tid och rum]
Under tre dagar gör vi små (fria) ljud för att eliminera den ohyggliga
orättvisan i världen.
Är detta tillräckligt?


Mats Gustafsson
Leif Elggren


14 maj 2003
Antikvariat Hundörat. Sankt Paulsgatan 15. 08 644 51 70. 12.00-18.00

21 maj 2003
Andra böcker & skivor. Rörstrandsgatan 25. 08 31 07 07. 14.00-18.30

28 maj 2003
Rönnells Antikvariat. Birger Jarlsg. 32. 08 545 015 60. 10.00-18.00

Info - mats@olofbright.com
08-57035759
|

Home