<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Thursday, May 22, 2003


Island vs Polen
Tisdag 27/5 kl. 19.0o
Terrassen

live: Apparat Organ Quartet (Island) + The Magic Carpathians Project (Polen)
dj´s: Johan Jacobsson (Sonic Magazine), Mats Gustafsson (Broken Face Magazine)

Entré: 70kr

Apparat Organ Quartet (Island)
är ett femmannaband med den något annorlunda sättningen fyra organister och en trummis. Ibland beskriver de sin musik som "maskin-rock 'n roll" men standard definitionen är "orgelkvartett-musik". Deras sound beskrivs som smått unikt och deras liveshower ska vara nåt utöver det vanliga

Bandet bildades 1999 och består av Jóhann Jóhannsson, Hör›ur Bragason, Úlfur Eldjárn, Sighvatur Ómarsson och Arnar Geir Ómarssoni.
Deras nyligen utgivna självbetitlade debutalbum har fått stålande recensioner i både inhemsk och utlänsk press. AOQ släpper skivor på islänska bolaget TMT Entertainment/Thule rec, som också ger ut deras inte helt okända vänners band: Múm, som de också gjort flera samarbete med. AOQ är även involverade i konstnärs/musikkollektivet Kitchen Motors. Deras musik kan beskrivas som en organisk-mekanisk-digital härdsmälta. Jämförelser har gjorts med tex Trans Am, Steve Reich, Stereolab, Gary Glitter, Klaus Wunderlich, Terry Reilly, Kraftwerk, Stereolab, Múm, Iron Maiden och Italiensk skräckfilms musik.

"Apparat Organ Quartet has grown into a phenomenal force, playing soul-stringly portentous mechanical music, equal parts progressive rock and horror film soundtrack, remincent of older acts like Kraftwerk and Goblin and meticulous as Sigur Ros but who sound nothing like it." - Neil Strauss - New York Times.
För mer information om Apparat:
www.pbs.org/frontlineworld/stories/iceland/apparat.html »
www.destiny.is/press/artist_apparat.shtml »
www.skifan.is/skifan/eng_product.asp?sku=TMT11CD »
www.thulemusik.com »

The Magic Carpathians Project (Polen)
"Polen är utåt sett inte känt som ett av världens mest intressanta musikländer men efter att ha förärat världen med Atman och dess magiska plattor på det amerikanska bolaget Drunken Fish har jag trängt allt djupare i den musikskatt, som likt på många andra platser finns djupt begraven i underjorden. När askan från Atmans knasigt vackra folkmusik knappt svalnat tog Marek Styczynski och Anna Nacher sin arsenal av exotiska instrument med sig och startade om på nytt, som The Magic Carpathians Project. Inspirerade av den storslagna naturen och de skogsklädda bergen i södra Polen serveras vi musik som är vacker och förförande men också omtumlande, utmanande och inte minst psykedelisk. Med i bagaget denna kväll finns de mest fascinerande karpatiska blåsinstrumenten, turkisk fiol (hydjak), harmonium, analog ljudgenerator, field recordings, gitarr samt en uppsjö av objekt/leksaker som alltid finns med på bandets turnéer. Utöver detta är Anna Nachers maniska, vagt Diamanda Galas-inspirerade sång alltid orsak till ohämmad eufori. Magic Carpathians står just i färd att planera sin andra USA-turné men innan dess har vi för första gången chansen att se denna ekologiskt inriktade avant-drone-folk-rock kombo på skandinavisk mark. Missa inte!" Mats Gustafsson (Broken Face magazine)
För mer information:
www.drunkenfishrecords.com/carps.html »
www.aquariusrecords.org »
www.karpaty.terra.pl »
|

Home