<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Wednesday, August 18, 2004


Luger presenterar:

LE TIGRE (us)

Okt 01 Stockholm, Mondo
Okt 02 Malmö, KB

i oktober släpper Le Tigre sitt tredje album, ‰This Island‰ (Le
Tigre/Strummer/Universal). Första singeln, ‰New Kicks‰, är inspirerad av
trions upplevelser den 15:e februari 2003, när de tillsammans med
hundratusentals andra New York-bor protesterade mot det förestående kriget
mot Irak. J.D. spelade in de skanderande slagorden på minidisc och där
föddes refrängen till ‰New Kicks‰.
Demokrati har också varit ett ledord i skapandet av ‰This Island‰. Ingen i
bandet har en klar roll, alla tre samplar, gör beats, lägger på sång,
gitarrer och keyboards. Hårddiskarna har rest fram tillbaka mellan
tjejernas lägenheter.
‰This Island‰ är producerad tillsammans med Nicholas Sansano, som tidigare
jobbat med bl.a. Sonic Youth och Public Enemy. Enligt bandet hade han stor
del i att anpassa skivans sound till dansgolvet. Ett par låtar har också
producerats av Ric Ocasek, från The Cars. Men - Le Tigre har fortfarande
total kontroll över sitt sound. Man känner igen sig bland alla
trummaskinssamplingar, synthslingor, gitarrloopar, slagkraftiga refränger
och idiotsäkra basgångar.
‰This Island‰ är bandets första skiva som släpps på ett stort skivbolag,
Universal, men bandet slår fast att deras värderingar inte har förändrats.
De har en fot kvar djupt nere i undergroundscenen och kommer att släppa
hela sin backkatalog på egna etiketten Le Tigre Records. Alla tre i bandet
är engagerade i andra projekt och Johanna i bandet säger själv: "We want
to kick the door open for more radical art to be better funded, and we
want to have a greater influence on culture as a whole.‰
Nu kommer de äntligen tillbaka till Sverige och gör två efterlängtade
spelningar! I år har Le Tigre bl.a. gjort en fantastisk spelning på
Coachellafestivalen i Los Angeles, som sades vara helt makalös. Trots
extrem ökenhetta kunde ingen i publiken stå still?

www.letigreworld.com
|

Home