<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Thursday, August 19, 2004


Pressmeddelande
Stockholm den 19 augusti 2004


Världsstjärnorna Europe tillbaka med nytt studioalbum
"Start from the Dark" släpps den 22 september


Den 22 september släpper rocklgruppen Europe sitt nya album "Start From The
dark".
Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Levén och Ian Haugland har
återigen samlats för att erövra världen.


Bandet inledde sin återförening i juni med att avsluta den utsålda Sweden
Rock-festivalen och nu är det nya studioalbumet "Start From The Dark"
inspelat och klart.
Albumet innehåller 12 nya spår , förstasingeln "Got To Have Faith" är
skriven av radarparet Tempest/Norum.


Samlingsalbumet "Rock The Night - The Very Best of", som släpptes tidigare
i år har sålt guld och DVD:n med samma namn närmar sig 10.000 sålda
exemplar i Sverige.Releasen av det nya albumet "Start From The Dark" följs av en Sverigeturné
som inleds den 16 oktober i Linköping. Övriga stop blir: 17/10 - Sundsvall,
20/10 - Karlstad, 21/10 - Stockholm, 22/10 - Göteborg
|

Home