<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Wednesday, October 05, 2005


Ännu en Eric Malmberg-natt!

15 oktober och mellan 21-02 tar den ideella kulturföreningen Kaskelot över Alcazar, Nalen. Temat för evenemanget är enligt deras pressutskick att "sammanföra olika kulturformer, och låta musik, ord, bild och film mötas under samma helkväll".

Ett tema jag kan ställa mig bakom.

Underhåller då gör Tender Souvenirs (som jag har noll koll på), beatpoeten Lasse Fabel, Hans Appelqvist (med nytt material!) samt Eric Malmberg och Cecilia Österholm. Eric och Cecilias scenframträdande kommer att gå ut på att undersöka nyckelharpan från nya infallsvinklar med hjälp av modern elektronik, vilket bådar gott.

Men inte nog med det:
Dessutom medverkar Malin Petterson-Öberg, Henrik Stenberg och Dan Spegel med bildkonst, video och installationer. Alla tre är aktuella i och med den gemensamma utställningen P.I.M.P (Painting is my Pony) som nyligen visades på Konstfack. I den röda tråden mellan dem märker man tydliga referenser från populär- och masskultur såväl som ifrån flora och fauna. Allt för att främja berättandet och verkligheten i dåtid, nutid och framtid.

Inträdet ligger på sjuttio spänn. Det kan det ju vara värt, om man säger så.
|

Home