<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Sunday, October 16, 2005


Söndag.

Så klockan ringde vid tolv, jag ignorerade den och somnade om. Vaknade med mord i sinnet vid halv tre, sparkade på ett bordsben i en kvart och gick sedan och duschade. Käkade någon slags frukost, la mig framför TV:n. Slötittade fram till halv åtta, gick sedan ut och handlade vad som skulle kunna betecknas som middag. Och nu sitter jag här framför datorn och har tråkigare än på väldigt länge. Inget händer, minuter i sirap, handlingskraften under nollstrecket.

Att klaga på söndagar är varken originellt eller konstruktivt, samtidigt så svårt att låta bli.

Varför då inte försöka pigga upp sig själv, bryta den här själadödande helgrutinen att bara sunka omkring och vänta på oväntade mejl och SMS? Varför inte se till att vända på söndagstristessen och istället använda tiden till något nyttigt?

Nytt inlägg att vänta om några timmar. Kanske.
|

Home