<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, October 18, 2005


Tisdagssexan!

Dagens musikfynd: Async Sense. Varför har jag inte upptäckt dem innan? Det är ju så att man vill gråta av skam, samtidigt som man bara vill tacka sin lyckliga stjärna.

Dagens frågetecken: De nominerade i Rookiefestivalens musikpris "Sveriges mest betydande journalist för främjandet av ny svensk musik". Utmärkta, utmärkta skribenter/radiopratare hela bunten, men det känns som valen kunde speglat verkligheten lite bättre. Via Hanna Fahl på The Jet Set Junta.

Dagens fantastiskt-roliga-bloginlägg-om-man-vet-vem-det-handlar-om: Ye Olde Blog Inn: Män är från Tweeland och kvinnor från Anus.

Dagens present: Jag fick en gurka av chefen nyss. Det var lite oväntat, men välkommet. Nu ska jag dippa gurkstavar hela kvällen, det har jag inte gjort sedan jag vet inte när.

Dagens påhittade raggningsreplik: Mitt hjärta slår booty bass varje gång jag ser dig, baby.

Veckans meme: Made-up words in The Simpsons.
|

Home