<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Sunday, October 23, 2005


Tre sidor av samma mynt.

Söndagsuttråkad och seg, så jag beslutade mig för att ta reda på om någon bloggare tyckt till om senaste numret av Sonic i allmänhet och vår lista över 00-talets bästa låtar i synnerhet. Mot Technorati, en snabb sökning. Resultaten:

Trött man blir - tankar om sådant som sker är inte imponerad.
Dock höll jag på att trilla av stolen och köra en klassisk Kapten Haddock-utspottning av kaffet när jag fick läsa hur de rankat. Horribelt är vad det är.

Ord och inga visor, minsann! Avslutningen på inlägget går inte heller den av för några hackor.
Jävla pretto-Sonic.

Ett hånskratt rullar runt mitt rum.

Missförstå mig rätt nu. Folk får tycka vad de vill, men det är som i politiken; det finns gränser, vissa värdegrunder som man bör respektera. Att placera Håkan Hellström före White Stripes på en topplista är ett brott mot sådana värdegrunder.

Ge oss vad vi tål, du man med åsikter!

SB & Ed Hunter är nöjdare och kallar jobbet för "styvt". Med vissa reservationer.

Foxy Little Retard tar avstamp i listan och lovar att efter helgen publicera hennes version av den. Fint det, genomgångar och uppräkningar ska ju helst innebära inspiration och tankar - något som jag tycker Sonic nummer 25 lyckats med. Att dra stora växlar på grund av tre bloggar är kanske lite väl, men man tager vad man haver för tillfället.

Frågan är nu bara vad jag ska göra resten av eftermiddagen?

Uppdaterat: Bonuslänkar! Sonic nummer 25 diskuteras på DagensSkiva.com, folket på blandband.nu tycker till.
|

Home