<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, November 21, 2005


NGJ.

Kaffet är fortfarande varmt och starkt, dags att presentera ytterligare en skiss. Eller, "skiss" är fel ord. "Drömprojekt" är närmare sanningen.

New Games Journalism. Eftersom jag knappt läst något annat än musik- och konsttidningar i ett par år befinner jag mig helt ute i periferin vad gäller övrig kultur, något som förstås innebär att jag är väldigt sen på bollen vad gäller detta fenomen. Jag har till exempel ingen aning om hur svenska medier rapporterat det. Diskuteras New Games Journalism i våra inhemska spelmagasin? Vad har folk med blogg.se-konton sagt i frågan? Har Kontroll intervjuat Ian "Always Black" Shanahan?

Inte vet jag. Säkert är i alla fall att sedan jag för första gången läste om "Bow Nigger" på MetaFilter (jösses, snart ett år sedan) så har jag haft lust att formulera tankar till en lång text. Allt som har med New Games Journalism anser jag nämligen vara fruktansvärt fascinerande, nygamla och färska dicipliner som genererar manifest och bra spalter har ju en tendens att öka min hjärnverksamhet.

Det är dags för mig att sätta mig framför datorn och gå till botten med ovanstående. Kanske inser jag halvvägs att ämnet redan är kört och överhajpat, kanske jag lyckas få någon annan utgivare intresserad.

Återstår att se. Nu ska jag läsa om "Bow Nigger".
|

Home