<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, November 21, 2005


Reclaima nittiotalet.

Som kanske tydligt märks av postningsfrekvensen här så har jag helskinnad tagit mig igenom årets alla hysteriska deadlinestresser; fågeln Johan har rest sig ur askan, putsat fjädrarna och går ännu en gång vidare.

Känns bra, om jag får säga det själv.

Vad jag gör nu är alltså att med kaffekoppen i hand sitta och småspåna fram textgrejer lämpliga för min kära gamla blog. Och en av idéerna som snurrat omkring i min skalle i ungefär trettio minuter nu är ett kammarspel tillfälligt döpt "En dag på City Centre Offices-kontoret".

Ett utkast:
Interiör: Schwedter str. 8/9. Tid: Tio på morgonen.
Thaddi (i telefon, gestikulerar upphetsat): Shlom! Jag har hittat en ny electronicakille!
Shlom (off): En ny electronicakille, säger du? Intressant! Berätta mer!
Thaddi: Okej, lyssna på det här, det kommer att knocka dig! Han heter Hendrik Kröz...
Shlom: ...bra...
Thaddi: ...kallar sig Miwon när han gör electronica...
Shlom: ...bra...
Thaddi: ...och gissa vad?
Shlom: Säger du att han är Berlinbaserad kommer jag att svimma, det vet du.
Thaddi: Shlom, min vän...
Shlom: Ja?
Thaddi: Han är Berlinbaserad.
(Ett svagt dunsande hörs.)

Vad tror ni? Kan det bli något? För mycket referenshumor? För nittiotal? För sent?

Miwons fullängdsdebut "Pale Glitter" är för övrigt inte så dum om man gillar City Centre Offices-electronica.
|

Home