<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, November 22, 2005


Vital information.

SONIC-FESTEN FLYTTAD TILL BERNS!
På grund av att Mondo blivit av med sitt utskänkningstillstånd flyttas Sonics femårsfest på torsdag den 24 november till Berns. Köpta biljetter gäller.
Tider och artister är desamma som tidigare utannonserats.
http://www.berns.se

I KORTHET:
Sonic 5 år presenterar »En kväll med Martin Hederos«
Artister: Håkan Hellström, Howlin' Pelle Almqvist, Robyn, Christian Kjellvander, Plura Jonsson, Ebbot Lundberg, Suburban Kids With Biblical Names, Sophie Rimheden, Mattias Hellberg, Hello Saferide, Pelle Ossler, Anna Maria Espinosa, Jon Auer och Ken Stringfellow. Plus hemliga uppträdanden.
Kapellmästare: Martin Hederos (piano). Musiker: Johan Berthling (kontrabas) och Goran Kajfes (trumpet).
DJ:s: Sonic + Jon Auer och Ken Stringfellow (The Posies/Big Star).
Plats: Berns, Berzelii Park, Stockholm den 24 november, 20.00-03.00.
|

Home