<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, December 20, 2005


Absolut bäst just nu.

Sonic-sajten håller ju fortfarande på att byggas om, så det råder lite stiltje när det gäller uppdateringar på åtminstone min "bäst just nu"-sida där. Men när vi (äntligen) sjösatt den sprillans färska och skinande sonicmagazine.com så lär det bli ändring på det.

I alla fall, om några saknar mina åsikter så kan jag berätta för dem att en skiva som verkligen har tagit över min decemberstereo är Toshiya Tsunodas "Ridge of Undulation". Jag älskar den. Större än livet självt. Perfektion. Lyssna i hörlurar och gråt.
|

Home