<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, December 20, 2005


Gott nytt år.

2006, dröm på. Var det upp till mig kommer nedanstående hända.

  • En dag när jag minst anar det får jag höra talas om ett ungt, asförbannat och extrovert politiskt band som tar Nation of Ulysses och The Ex in i våra dagar, på något sätt som bara de klurat ut. Denna grupp får gärna hata allt jag står för och anklaga mig för att vara "old and out of touch" (som Huggy Bear sjöng en gång), men jag kommer att älska dem ändå, vare sig de vill eller inte. Om de härör från Viksjö är det ett sjukt plus, men jag får nog ge upp den tanken.

  • Jag slutar upp med att bara läsa Jonn Jeppsson i Close-Up och ser också till att införskaffa alla de CD:s han hyllar. Det får vara nog med att dyrka plutoner som Red Sparowes, Isis och Neurosis på avstånd; mer action, mindre teori från mitt håll. Gräv djupare.

  • Terrastock 6. Eller, mer bestämt, jag kommer att vara på plats under Terrastock 6.


Fortsättning följer.
|

Home