<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Thursday, January 26, 2006


Ett lysande initiativ.
Det har saknats ett ordentligt forum som samlar aktuella och kommande händelser inom den experimentella, elektroniska, alternativa, samtida musikscenen samt andra fält med anknytning. Vi har därför ställt samman en enkel och förhoppningsvis användbar sida, ett kalendarium.

Syftet är att samla vad som händer, inte bara vad beträffar konserter och festivaler, utan även utställningar, installationer, radioprogram, artiklar, podradio, andra typer av internetreleaser för att nämna några alternativ. Kalendern listar evenemangen kronologiskt eller via era flyers och arkiveras i 90 dagar från det att det smäller till. Ett RSS-flöde är kopplat till det som publiceras i kalendern för den som vill ha dunderkoll. Förhoppningsvis blir detta enkla grepp en vägvisare för den desorienterade och en länk för den nyfikne. Kort sagt, en digital anslagstavla för den svenska samtidskastanjetten.

Nu behöver vi er hjälp för att få igång maskineriet. Har ni något inplanerat framöver är ni välkomna att mata in era förehavanden i kalendariet. Det är enkelt och det går snabbt. Vi sköter administrationen av sidan och ser till att det hela är städat och relevant.

Mata in, blogga, sprid, bokmärk och upp och hoppa på RSS:en.

Vi tackar för visat intresse och lyfter på hatten,

Maximilian M.
Komplott.com
|

Home