<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, January 31, 2006


Glada nyheter!

Fler ljus i mörkret, aningen osorterade:

  • Volcano the Bear kommer till Ugglan den 22 mars.

  • Fantastiska Volupté återvänder efter juluppehållet. Redan nästa torsdag är de tillbaka, Andreas Tilliander och Hanna Fahl gästar. Bliss.

  • Det ryktas om ännu en How Lo Can You Go?-installation.

  • ...och, öhm, det var väl det. Inte så illa, dock. I helgen är det ju även Friendly Noise-fest på Landet, men den lär jag missa på grund av jobb.

|

Home