<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Sunday, January 29, 2006


Patsy är tillbaka!
Patsy Soundsystem startar klubb i Vinterträdgården!

Vår klubb på Trädgården i somras slog alla rekord och förväntningar. Tack för det! Under hösten har vi legat lågt, men nu har Trädgården har byggts om och fräschats upp och på fredag 3/2 så tar Patsy på sig dansskorna igen och slår upp dörrarna för sin nya klubb. Tillsammans med Don och Konstruction kommer vi att göra allt för att skapa bästa barhänget och svettigaste dansgolvet under fredagarna i vår.

Alltså: Patsy Soundsystem + Konstruction + Don, fredag 3/2, Fleminggatan 2-3, 21.00-03.00

Välkommen!

Patsy var väldigt roligt i somras, en klubb att besöka varje fredag vad som än hände eller hade hänt. Jag är glad att de är tillbaka, synd bara att jobbet måste gå före premiären.
|

Home