<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, January 24, 2006


Årets pressrelease.
Premiär för musiktidningen Ondskan: torsdag 2/2 på Nalen Bar

Hej!

Den 2 februari har genom historien varit ett datum präglat av död, våld och uppbrott:

1250: Kung Erik läspe och halte dör.

1878: Grekland förklarar krig mot Turkiet.

1905: Ayn Rand föds i S:t Petersburg.

1933: Adolf Hitler upplöser det tyska parlamentet.

1979: Sid Vicious dör av en överdos heroin.

1987: Karin Söder avgår som partiledare för Centerpartiet.

Den 2 februari 2006 blir förhoppningsvis inte fullt lika deppig. Då samlar vi nämligen krafterna och startar upp något fint. Något intelligent, roligt och snyggt. Som ett led i det ständigt fortlöpande arbetet med att kvalitetssäkra och uppdatera musikjournalistiken i Sverige släpper vi den 2 februari första numret av tidningen Ondskan.

Ondskan #1 i korthet:
Innehåll: Ondskan är en intervjutidning som blandar just intervjuer med artiklar om och analyser av svensk och europeisk musik. "Popmusik ur ett vidare perspektiv" står det på framsidan, och vi tycker att det betecknar innehållet ganska bra. Ny indiepop, ny techno, ny electronica och ny listmusik är det vi i första hand intresserar oss för. Ämnen i Ondskan #1 är bland andra: Erik de Vahl, Milky, Pet Shop Boys, Taxi Taxi, Arvo Pärt, Van Dyke Parkas, Webstrarna, West End Girls, The Field, Markus Guentner, Most Valuable Players, Otur och Psapp.

Skribenter: Förutom chefredaktören Anton Gustavsson (en garde, Sonic mm) medverkar Billy Rimgard (Beneath A Steel Sky, The Cricket mm), Hanna Fahl (P3 Pop, Jet Set Junta mm), Stefan Zachrisson (Benno, Digfi mm), Terese Nordström (Picknick Fanzine, Luego/Fuego), Angelica Butura (Volupté), Joakim Sandström, Daniel Strand, David Hylander, Erik Bråvander, Fanny Lindgren och Björn Berglund.

Fotografer och illustratörer: Tor Rauden Källstigen, Åsa Samuelsson, Mathias Sjögren, Marcus Wilén, Hanna Karlsson, Fredrik Kullman, Peter Westrup med flera.

Grafisk form: Kalle Magnusson.

Planerade nummer 2006: februari, juni, oktober.

Pris i butik: 49 kronor.

Pris för helårsprenumeration (3 nummer): 120 kronor.

Releasefesten i korthet:
Tidpunkt: Torsdag 2 februari, 21-01.

Plats: Nalen Bar, David Bagares gata 15, Stockholm.

Live: Gentle Touch + Taxi Taxi.

DJs: Ondskans skribenter.

Entré: 20 kronor.

Ålder: 20 år.

Mer information: www.ondskan.se
|

Home