<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Sunday, February 19, 2006


askforcents.com

Via kära gamla MetaFilter kom jag i kontakt med askforcents.com - en sajt som är "a revolutionary system that puts you in contact with a network of worldwide users, waiting to answer your questions".

Efter att kort studerat deras hemsida upptäckte jag att de inte specificerat vilket språk de föredrog, så jag mejlade "Svarar ni på frågor ställda på svenska?" till dem. Någon minut senare plingade det till i min inkorg.

Svar ett: I do not answer questions in Swedish. England is going to beat you in the World Cup.

Svar två: Do I speak Swedish? No, I'm Welsh.

Ganska lysande, faktiskt.
|

Home