<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Thursday, February 09, 2006


Be vewy vewy quiet, I'm hunting wabbits.

Ronnie Sandahl vill dansa på Nöjesguidens grav och det kan han väl få göra om han vill och så, det tänker jag inte lägga mig i. Nej, vad jag är mer intresserad av är ett uttryck han använder i nämnda krönikas andra stycke:
Med något enstaka undantag (Niklas Eriksson) är tidningen skriven av Kamratposten-stilister och mediawannabees som gärna skulle äta bajs om det kostade 30 000 och kom från New York.

Förra gången jag hörde talas om några som ville äta dyrt bajs från New York var när Martin Kellerman/Rocky i serieform intervjuade Petter för Bons räkning. Martin beskrev då Bons läsare och det kan han väl få göra på så sätt om han vill, det tänker jag inte lägga mig i. Nej, vad jag är mer intresserad av är om äta bajs/New York/30000 länge varit en vedertagen nidbild eller om det var Martin som myntade den.

Någon som vet?
|

Home