<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, February 06, 2006


bravecaptain.

Har man sett på maken, via bravecaptain.co.uk kan man ladda ner ett helt, fullt och nytt album med bravecaptain. "Distractions" heter skivan i fråga och jag rekommenderar den ohörd. Visserligen har väl inte bravecaptains senaste släpp varit sådana man direkt sprungit benen av sig för att få tag i, men Martin Carr är alltid Martin Carr.

Som extra bonus har Spoilt Victorian Child publicerat en väldigt lång intervju i vilken Martin agerar huvudperson. Ett perfekt ackompanjemang till nedladdning och lyssning.

Så, nu har jag planerat min måndag.
|

Home