<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, February 14, 2006


Knock och chock.
The Knife gör sina första spelningar i Sverige


The Knife
Silent Shout Tour
An Audio Visual Experience
Musik av The Knife
Visuals av Andreas Nilsson
The Knife gör tre föreställningar. För första gången någonsin i Sverige
kommer The Knifes musik att framföras från en scen, ackompanjerade av Andreas Nilssons bilder i form av projektioner av olika slag samt diverse byggnationer.
Andreas Nilsson ger sin beskrivning:
"Det visuella kring The Knifes första spelningar spelar en ganska stor roll. Dess syfte är någonstans att stå för det dramatiserade utspelet ett
uppträdande gärna bör innehålla men som Karin och Olof helst avstår ifrån.
Vi försöker att hitta och lyfta fram tonen som finns i The Knifes musik,
framförallt där de är idag på domedagsskivan Silent Shout. Placera Karin och Olof i ett skiftande videolandskap mellan solida och transparenta bildytor som innehållsmässigt lyfter fram den stämning som är det vardagliga och enkla men samtidigt med en underliggande subliminal känsla av det vi flyr ifrån. En ganska kärv bild.
En sak som är intressant med deras musik är hur de arbetar med olika
sångkaraktärer. Dessa kommer att visualiseras genom att Knife förstärks med två individer av okänt ursprung. Framavlade under hypnos."
30 mars - Stockholm, Berns
31 mars - Lund, Mejeriet
12 april - Göteborg, Trädgår´n
Föreställningar i London, Berlin och Paris kommer också att ske under denna period.
|

Home