<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, February 13, 2006


Monday afternoon coming down.

Efter att ha jobbat hårt hela dagen ansåg jag att en liten paus kunde vara på sin plats, så jag begav mig till den fullkomligt lysande mp3-bloggen 20 Jazz Funk Greats för en stunds förströelse. Och som vanligt blev jag inte besviken, förutom The Knife som gör "Pass This On" live bjöd Brightons finaste på ett tips om ett gäng som kallar sig Burning Idiot Noise. Jackpot, liksom.

Visserligen så är det ganska sällan tufft namn = tuff musik, men ändå. Kan man verkligen misslyckas och heta Burning Idiot Noise på samma gång? Öronen spetsade, klick, klick.

burningidiotnoise.co.uk finns fyra mp3:or. I detta nu tar jag del av den som de placerat överst, "Rough Rider". Den är Spacemen 3-aktig, om man säger så. Sweet. Inbjuder till ytterligare förkovring, men nu är det dags för mig att återgå till arbetet.
|

Home