<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Saturday, February 04, 2006


Musiknyhet från i år.
Nutida Musik # 4 2005 ute nu!
Tema: Dada

Är dada en pigg 90-åring inom dagens konstmusik och ljudkonst? I nummer 4 2005 söker Nutida Musik svaret genom att lyssna till Ann Roséns tysta ljudskulpturer, botanisera bland skräpljud och annat ogräs och ta en fika i ett pågående konstverk hos Dan Fröberg. Åsa Stjerna går på elektromagnetiska stadsvandringar med Christina Kubisch, Erik Bünger drabbas av schizofoni – den moderna tidens åkomma – och Christian Hörgren samtalar om Marcel Duchamp med Christian Bock, Arijana Kajfes och Ivo Nilsson. Dessutom har vi lyssnat på John Adams, hört smältande is på GAS-festivalen, beskådat pendelelectronica i Paris, spanat in musikens dubbelgångare i Venedig och besökt Ultimafestivalen i Oslo.

Nutida Musik är en kulturtidskrift om och kring ny konstmusik, ljudkonst, elektronisk musik och experimentell musik i största allmänhet.

www.iscm.a.se/nutidamusik

Nutida Musik firar nya numret tillsammans med Zapruda Trio torsdagen den 9 februari kl. 19.00 på Fylkingen. Entré 80 kr. Tidning 40 kr (ordinariepris 65 kr). Kom dit!
|

Home