<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, December 17, 2002


SLÄPPFEST FÖR TIDNINGEN SEX!

Nu är det dags igen. Onsdagen den 18 december blir det fest för SEX #2 på Kägelbanan!
Kom och läs om Chicks on Speed, Douglas Coupland, Neil Strauss, ESG och en massa mer.

* HELLO GOODBYE kör hit från Gbg och spelar live
* FIA FAMOUS & THE FRUITCAKES sjunger och dansar
* Filmvisning av bl. a Heavy Metal Parking Lot och Plaster Caster-filmen
* En splitterny tidning ingår i inträdet på 60:-


Plats: Kägelbanan, Södra Teatern
Tid: 19-01
Ålder: från 18 år
Inträde: 60:-

Kom och fira med oss!
Ika & Vejde

tidningensex.com
|

Home