<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, September 26, 2005


Fler nätter.

Till helgen kommer Bill Wells till Sverige för två spelningar i
Göteborg och Stockholm.
Han är en av nutidens finaste hemligheter, inte ens hemma i Falkirk, Skottland känner folk igen honom. Men han har släppt ett antal helt underbara skivor själv och tillsammans med artister som Future Pilot AKA, Jad Fair, Isobel Campbel, Stefan Schneider, Annie Whitehead, Barbara Morgenstern, the Pastels, Arab Strap, Maher Shalal Hash Baz... Listan kan göras jättelång. Melodier av guld framförs med piano, blås och samplingar.
Albumet "Also in white" från 2002 är en bra introduktion.

I Sverige kommer bandet bestå av två blåsare, Lisa Milberg på trummor, Jens Lekman på kalimba och sång och Bill på piano, bas och sampler.
Det kommer bli jättefint så kom och kolla och ta ett glas vin med oss!

Fredag 30 sept - Göteborg, Nya Varvet (Sticky Fingers top floor) med the Clientele

Lördag 1 oktober - Stockholm, Lysy Pingwin/Ugglan, Närkesgatan 6 på scen kl 20.30, entré 60 kr Jens och Lisa spelar skivor före och efter.
|

Home