<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, September 26, 2005


Gör det själv.

Mina föräldrar och jag har i mer än två år snackat om att jag ska göra en balkongtakmålning åt dem. Men käppar sattes hela tiden i den idéns hjul... Tills nu! För några veckor sedan färdigställde jag nämligen några skisser åt mor och far för beaktande och efter diskussion hade de valt klart.

Bara att PhotoShoppa fram ett original, köpa några burkar betongfärg, låna en overheadapparat och sätta igång.Ansiktet har jag faktiskt snott rakt av från en sajt jag nu glömt namnet på. Jag snubblade över det när jag surfade runt och samlade inspiration och insåg att det var mer perfekt än något jag själv kan koka ihop. Så det fick bli så. Gillar verkligen det godmodiga uttrycket över munnen och ögonen, skulle bli glad om jag hälsades av ett sådant leende varje dag.Om nu någon undrar så ska bården vara lite ojämn, allt för att den ska gå i samma stil som solen...


Detta är vad som är klart hittills. Utrymmet bakom solen kommer att målas i vinrött vid första bästa tillfälle. Dessutom ska ytterligare ett lager färg läggas på bården för att få bort det flammiga. Lite fix och tricks och mitt första muralverk är klart för avtäckning!
|

Home