<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Wednesday, September 07, 2005


iTunes som blandband, DJ-set och en metafor för livet.

En annan sak som jag roat mig med är att fylla mitt iTunes med skivor som är "väldigt bra alster jag inte lyssnar på så ofta som jag borde". Dagens rippar som föll inom den kategorin var bland andra Tinsels "The Lead Shoes" (en CD för övrigt utgiven av Keyhole Records och The Broken Face), Det gamla landets självbetitlade platta, The Magic Carpathians & Zygmunt Stenwaks "Water Dreams" och More Dogs "Never Let Them Catch You Crying".

Mitt iTunes börjar alltså arta sig till att bli det bästa iTuneset i världen!

Men en sak som börjar krypa fram ur skuggorna - ett vägskäl i mitt fortsatta jobb med mp3:or och CDDB - är att jag inser att jag mer och mer börjar tänka i röda trådar. Det finns nämligen en sådan som går igenom de album jag räknade upp ovan och jag vet exakt var fortsättningen finns; i Jackie-O Motherfucker, Bird Show, Threnody Ensemble... jag ser följande fullängdare framför mig, i mitt huvud och i mitt hjärta.

Frågan är dock om jag ska ge mig hän och jobba på detta sätt eller hålla mig till min grundidé? Som det ser ut nu blir det det förstnämnda, främst eftersom jag är så sugen på att lägga in Jackie-O Motherfuckers "Liberation".

För vad jag verkligen vill göra just nu är att ta del av Jackie-O Motherfuckers "Liberation". Visst, det är inte deras bästa alster, men jösses vad bra det är.
|

Home