<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, September 27, 2005


Jag älskar Kissing Mirrors.

En som jag inte kanske har haft som förebild, men som är en person som jag har börjat uppskatta mycket den senaste tiden, som jag blev så glad när jag läste intervjuer med, det är Jim Steinman. Han som skrev och producerade Meatloafs tidiga grejer. Jag kände ett visst samförstånd med honom när jag läste en jättelång intervju med honom angående inspelningarna och den påföljande turnén efter Meatloafs första album, där han också verkligen ville att allting skulle vara så... Han älskade också den lite artificiella och teatrala känslan, så när de skulle ut på turné så hade han skrivit allt mellansnack och bestämt hur Meatloaf skulle bete sig på scen. Jag kände verkligen med honom efteråt, någon gång i mitten av turnén, när Meatloaf, eftersom han ju ville vara en riktig artist, började bryta med allt det där och börja säga saker som "Hello Cleveland, how are you?" och steg ur den där scenpersonligheten i stället för att följa det här fantastiska konceptet. Då kan jag verkligen förstå att han blev upprörd.

Per Johansson från Kissing Mirrors intervjuad av Katja Ekman på Digfi.
|

Home