<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Friday, September 16, 2005


Jävla kritiker.

North of No South kommer den 18 januari nästa år att släppa en platta vid namn "Jävla kritiker". På nons.se förklaras idén bakom den som så här:
Det är en skiva som börjar i fel ände. Den börjar där de flesta skivor oftast dör eller lever vidare ett litet tag: med recensionerna. En rad av våra mest namnkunniga kritiker har skrivit recensioner till några av våra bästa artister. Kolla recensionerna HÄR och fantisera sedan om hur det låter.

Frågan jag ställer mig är om artisterna gjort musiken utifrån texterna? Det vore ett helt otroligt koncept, om man säger så. Drömma kan man ju alltid.

Uppdaterat tack vare m. Läs mer i kommentarerna.
|

Home