<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Wednesday, September 07, 2005


La-la-la-la-lalalala-la.

Att hävda saker som "x gjorde min vinter" och "y är verkligen augusti" är något jag gör med alarmerande regelbundenhet och egentligen borde jag lägga av med det. Men som ett kanske sista farväl till fenomenet tänker jag ändå deklamera att är det något band som definierat sensommaren för mig i år så är det Göteborgstrion Midaircondo.

Folk som känner mig vet att mitt föhållande till "Shopping For Images", deras kommande debutskiva, ligger på gränsen till det besatta. Jag har i text redan redogjort för detta - läs mer i Sonic nummer 24 - så ytterligare beskrivning får ni lov att glömma. Just här och nu är det nämligen inte läge att återta platsen under soffan och de många pappersnäsdukarna.

I alla fall så tänkte jag tipsa om att det finns en Midaircondovideo att beskåda på Type Records hemsida. Låten som satts i bilder är "Serenade", regissören är Hanna Elin Åhman och du behöver QuickTime.

Uppdatering: Heh, citatet på dotshop.se-sidan som jag länkade till ovan är från nämnda text.
|

Home