<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Wednesday, September 07, 2005


Min nya laptop och jag, vi trivs bra ihop.

Det är något visst med helt tomma datorer, en omstart på mer än ett sätt.

Oändliga fält av utrymme som man förfogar över, raskt fyller man dem med sakerna som man anser nödvändiga. I mitt fall går Firefox, Audacity och iTunes före alla andra.

Grundmjukvaran. Vad jag verkligen behöver för att fungera på en daglig basis.

De stora tre. De som hängt med ett bra tag.

Efter dem väntar övrigt lull-lull. Till exempel: När jag nu tillbringar mycket tid ensam har helt plötsligt chat blivit en grej i mitt liv. Jag som alltid sagt att jag hellre dör än installerar MSN Messenger blir nu helt överlycklig när jag kommer hem och ser att sju personer lagt till sig själva på min kontaktlista.

Vem kunde ana?
|

Home