<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Monday, September 12, 2005


The power of the Holy Ghost comes to town.

Minns inte när det hände senast, men i natt fick jag faktiskt ett musiktips av ZTV. Satt där och slöade framför Plektrum och väntade på sömnen när de plötsligt dök upp i rutan; fyra män, frireligiöst klädda, skägg och feta magar. Inuti en kyrka och framför rader utav robotar framförde de ett styrkebesked som helt slog knock på mig, fick mig att skriva ner deras namn på en bit kartong och lova mig själv att aldrig tvivla mer.

Bandet var Clutch, låten hette "Burning Beard".
Clutch is less a band than a vast compendium of styles and experiments. Attentive listeners will sometimes hear Led Zeppelin in their songs and instrumentations, while others will recognize the dynamics of John Coltrane, the eccentricity of Frank Zappa, the blues-soul of Elmore James, or the lyrical invention of Chuck D. But the Clutch sound is never derivative; Clutch is an encyclopedia of musical styles, and they burn every page down into gold. It’s sonic alchemy.
- Från biografin.

Ni kan själva ta del av vad jag upplevde via multimediasektionen av Clutch hemsida. En hemsida som då för övrigt huserar på pro-rock.com.

Det räcker så.
|

Home