<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Sunday, September 11, 2005


Prefuse 73 och en ankliknande squash.

För att låna ett uttryck av o_0; today I am jamming on Prefuse 73's "Extinguished: Outtakes", för övrigt en av de där plattorna som är ett väldigt bra alster jag inte lyssnar på så ofta som jag borde. Ja, ibland får jag till och med för mig att den är bättre än "One Word Extinguisher", men det har nog mest att göra med att jag då och då kan vara en riktig motvallskärring.

Medan jag lyssnar på Prefuse 73 läser jag amerikanska lokaltidningar. Döm inte, det är ett av alla sätt man kan fördriva tiden på. Och fördriva tid, det är vad jag vill göra just nu.

Dessutom är det riktigt kul att plöja sida upp och sida ner om städer man aldrig varit i och förmodligen aldrig kommer att besöka heller. Plus, som en extra bonus finns ju alltid möjligheten att man snubblar över fantastiska artiklar som "Green And Gold Duck's Tale Must Be Told".
It's a play of nature. This is in God's hands. He's probably trying to help Oregon a little bit.

Jesus anlete på svepningar och Marias på rostat bröd reduceras genast till fjanterier när Gud, i sin oändliga vishet, beslutar sig för att hjälpa universitetsfotbollslaget Oregon Ducks genom att plantera en ankliknande squash i en viss Anna Rossi von Riedkirchs trädgård.

Halleluja och amen, helt klart!

Digfi:Mix var för övrigt roligt igår. När jag kom hem slog förvisso depressionen till, men det är en annan historia.

"Extinguished: Outtakes" snurrar vidare.
|

Home