<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, September 20, 2005


Stockholm Peel Day.

Den 13 oktober kommer BBC att arrangera John Peel Day på Queen Elizabeth Hall, London.

Ett utsökt initiativ, förstås. John Peels liv och gärning är verkligen värda att fira.

Dessutom kan vi som bor i Stockholm också organiserat höja en kopp te och lyssna på The Fall till mannens ära, samma dag går nämligen Stockholm Peel Day av stapeln på Street vid Hornstull.

Projektledaren bakom detta sistnämnda evenemang håller som bäst på att snickra ihop programmet. Du kan läsa mer om hans tankar och förfrågningar här.

Vi ses där.

Bonuslänk: right place, right time, wrong speed.
|

Home