<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Wednesday, September 21, 2005


Stockholmsnätter.

I nästa vecka finns alla möjligheter att bränna pengar om man vill, kan och har en musiksmak som liknar min.

Tisdag innebär Osaka vs. TokyoStreet. Uppträder gör Rough Bunnies Special Edition (det vill säga Frida tillsammans med Peter från Suburban Kids With Biblical Names och Springfactory) samt Little Red Corvette (det vill säga Sibille Attar som till vardags multimusicerar i The Tourettes).

Jag är förhoppningsvis där. Om man säger så.

Fyrtioåtta timmar senare går följande av stapeln:
Premiärkväll för Elektron;k | Art
Mini-festival torsdag 29/9 på Street

LIVE:
DWAYNE SODAHBERK [tigerbeat 6]
OLA BERGMAN [new-speak]
JOHAN INKINEN [subnatura]
DANIEL ARAYA [svajbar acid allstars!]

DJ:s:
TOMAS ANDERSSON [bpitch control]
KOMATROHN [membrane recordings]
VOLUPTÉ

BILD-PROJEKTIONER:
DANIEL ANDERSSON [dejakru, neat]
Tid: 20-01, kom i tid då banden börjar tidigt!
Plats: Street, Hornstulls Strand 4
18 år, 50 kronor

Jag är förhoppningsvis där. Om man säger så. Egentligen skulle jag varit i Göteborg och spelat skivor tillsammans med resten av This is Our Music-gänget, men man får inte alltid som man vill.

Och så till slut, den 30/9, är det Digfi:Mix på Nalen.Jag är förhoppningsvis där. Om man säger så.
|

Home