<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Thursday, September 08, 2005


Video game-chip-micro-blipp-blopp-bitpop-lo-fi-whatever-you-call-it-music.

För några dagar sedan landade ett paket från Rebel Pet Set på mitt skrivbord. Två skivor och ett vänligt brev var dess innehåll, en störtflod av känslor, minnen och tankar var vad det förde med sig.

CD nummer ett: Goto80:s "Commodore Grooves".

Själv var jag aldrig en del av demoscenen ("a sort of virtual society of creative computer nerds" lyder definitionen på konvolutet till "Commodore Grooves") som florerade i slutet av åttiotalet, men många av mina bästa vänner var det. Jag har nämligen alltid saknat de egenskaperna som jag förmodar gör folk till bra programmerare; logiskt tänkande, envishet, tålamod... samtidigt som jag alltså gillar att umgås med personer som innehar just de kvalitéerna.

I alla fall, ovanstående förhållande tog sig bland annat uttryck i att mina kompisar och jag träffades i Daniels pojkrum i källaren på Avstyckningsvägen, startade Amiga 500:an och tog del av de senaste disketterna fyllda med ögon- och örongodis skapat av något av alla otaliga crews.

Det var tider!
He franticly began collecting demos and games, and started learning the music-technology of this 1982-computer. In the mid 90's, Anders took the alias Goto80 and appeared in the C64-scene in 1996.
- Linernotes till "Commodore Grooves".

Vi är många som har relationer till datorer skapade av Commodore. Några nöjde sig med att se dem som spelkonsoller och möjligheter att njuta av grafik/ljud-explosioner. Andra, till exempel Anders "Goto80" Carlsson, var aktiva gränsförflyttare som knappast kände tillfredsställelse med att sitta still och vara passiv. Vilket vi alla ska vara tacksamma för.

Ty i somras släpptes då Goto80:s "Commodore Grooves"; en CD fylld med över två timmar C64-musik, text, grafik, filmer och mer, mer, mer.

Ska jag vara helt ärlig så trodde jag inte att jag skulle gilla den lika mycket som jag gör. Kring milennieskiftet var det ju väldigt många toner som skapades på Game Boys (Johan Kotlinski som driver Rebel Pet Set är för övrigt mannen bakom Little Sound DJ), C64:or, Sidstations, Amigas och så vidare. Ska jag vara helt ärlig så tröttnade jag efter ett tag på dessa väldigt många toner, det blev helt enkelt för mycket av för samma sak. Guldkornen fanns alltid där, givetvis, men jag orkade inte leta upp dem.

Pausa, kliv av, kom tillbaka med förnyad kraft.

Entusiasterna fortsätter.

Och den 7/9 2005 har jag knappt lyssnat på något annat än "Commodore Grooves".

Fortsättning följer.
|

Home