<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Friday, September 09, 2005


Video game-chip-micro-blipp-blopp-bitpop-lo-fi-whatever-you-call-it-music, del två.

För några dagar sedan landade ett paket från Rebel Pet Set på mitt skrivbord. Två skivor och ett vänligt brev var dess innehåll, en störtflod av känslor, minnen och tankar var vad det förde med sig.

CD nummer två: Role Models "A New Fragrance EP".

Albumomslag och deras design har jag ett rätt ambivalent förhållande till. Å ena sidan är jag av den åsikten att allt detta egentligen inte spelar någon större roll, det är tonerna som döljer sig inuti pappret och plasten som är det viktiga. Å andra sidan kan jag inte hjälpa att bli barnsligt uppspelt när jag får en genomtänkt, unik och estetiskt tilltalande produkt i min hand.

Tretummaren "A New Fragrance EP" är omgiven av en sober parfymask-liknande förpackning.

Det är ett av de snyggaste konvolut jag sett i år.

Turligt nog är musiken på "A New Fragrance" också väldigt bra. Turligt nog för Role Model, ty hade den vackra lådan döljt unket innehåll hade jag kännt mig lurad och därför attackerat den i skrift, doppat tangentbordet i syrlighet och sågat, sågat, sågat... eller något.

I alla fall, jag tänker inte orda om "A New Fragrance" mer än så. Det finns Role Model-mp3:or att ladda ner på Rebel Pet Set och gillar du vad du hör där är det bara att bege sig till Retinascan och beställa den.

Men ursäkta mig nu, jag måste återgå till att titta och lyssna.
|

Home